Vítejte v e-shopu společnosti ABB pro přístroje a rozváděče nízkého napětí

Všechny nízkonapěťové přístroje a systémy ABB vyhovují mezinárodním normám jako IEC, EN aj. Od roku 1996 všechny vyráběné a dodávané přístroje nesou označení CE nutné pro volný oběh zboží v rámci Evropské unie.

Vážení zákazníci,

ke dni 31. 12. 2017 bude ukončen provoz ABB e-shopu na této adrese.
Jako případnou náhradu pro elektronické objednávání zboží, příp. k informaci o dostupnosti zboží, je možné využívat náš korporátní nástroj Common Business OnLine – CBOL, který naleznete na adrese https://bolservices.it.abb.com/cbol/default.

V případě, že ještě nemáte přístupová oprávnění do systému CBOL, prosím kontaktuje svého obchodního zástupce ABB.

Pro získání dalších technických informací o našich produktech můžete rovněž využít webové stránky www.abb.cz/nizkenapeti.

Reklamační řád

Untitled Page
Tento reklamační řád má povahu všeobecných obchodních podmínek ve smyslu ustanovení §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, ke kupním smlouvám uzavíraným organizační jednotkou ELSYNN, Heršpická 13, 619 00 BRNO, společnosti ABB s.r.o., IČ: 49682563, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 79391, se sídlem Štětkova 1638/18 PSČ 140 00 Praha 4 (dále jen „Prodávající“).

Reklamační řád je dokumentem odlišným od Všeobecných obchodních podmínek ABB pro dodávky zboží (dále jen „VDP“) a v případech kdy smlouva mezi Prodávajícím a kupujícím odkazuje na použití reklamačního řádu i VDP, je znění reklamačního řádu rozhodující a má přednost před VDP.

Reklamační řád je platný od 1.1.2004 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Všeobecná ustanovení


Reklamační řád upravuje sjednaný postup pro uplatnění oprávněných nároků ze záruky za jakost zboží zakoupeného u Prodávajícího. Reklamační řád se uplatní pouze v případě, že kupující projeví nejpozději při akceptaci kupní smlouvy s Prodávajícím písemný souhlas s jeho použitím.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list,dodací list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, objednací číslo, cena, množství, atd.).

Délka záruky


Záruční doba je 12 měsíců. Výjimku tvoří zboží vyrobené do 31.12.2003, u kterého činí záruční doba 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Podmínky odpovědnosti za vady


Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj kogentní zákonná odpovědnost Prodávajícího za vady nebo odpovědnost Prodávajícího převzatá smluvně a bylo zakoupeno u Prodávajícího (viz. záruční list - nákupní doklad).
Místem pro uplatnění nároků z vad zboží (dále jen „Reklamace“) je sídlo Prodávajícího.
Kupující může vadné zboží na Reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu Prodávajícího. Zásilka musí být označena viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo..). Zboží, které bude zasláno na náklady Prodávajícího není Prodávající povinen převzít a není ohledně takového zboží povinen vyhovět oprávněné Reklamaci. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné Reklamace) hradí Prodávající. V případě neoprávněné Reklamace muže být kupujícímu účtován manipulační poplatek 500,-Kč a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho poslední známou adresu.

Vady zjevné
Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a pro zachování nároků ze zjevných vad je povinen všechny zjevné vady oznámit Prodávajícímu do 10 dnů od převzetí. Jestliže tak neučiní, nemůže ohledně zjevných vad uplatňovat nároky z vad zboží nebo ze záruky za jakost ani když prokáže, že tyto vady mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.
Splní-li kupující podmínky Reklamace zjevných vad a pokud to charakter zboží a vady dovolí, bude oprávněná Reklamace vyřízena „na počkání“ výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna dostupností zboží na skladě.

Další podmínky
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době nákupu upozorněn.
Jde-li o použité zboží, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o Reklamaci. (Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Záruka se nevztahuje na:
Závady vzniklé neodborným, nepřiměřeným zacházením či neodbornou obsluhou (instalací).
Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. (pokud je jimi výrobek opatřen).
Mechanické poškození zboží.
Závady vzniklé při zapojení do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN.
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí pro nějž je výrobek určen.
Zboží bylo poškozeno zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo nad míru obvyklou.
Zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo jiným než obvyklým způsobem.
Zboží, které bylo upravováno zákazníkem.
Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Zboží prodávané jako vadné nebo použité.
Zboží poškozené při přepravě při dodání předáním prvnímu dopravci (nutno řešit s dopravcem).
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě nebo případně montáží provedenou pracovníky Prodávajícího.
Zboží předané k Reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu.

Způsob vyřízení reklamace


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat).
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce.
V případě nemožnosti vyřízení Reklamace žádným z uvedených způsobů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající kupujícímu následně vystaví dobropis a cenu zboží mu vrátí
Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Neoprávněná Reklamace nemá na běh záruční doby vliv.
Byla-li Reklamace zboží v  záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení Reklamace.
(Doba trvání Reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení Reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení Reklamace Prodávající upozorní o ukončení Reklamace kupujícího buď e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Práva z odpovědnosti za vady Prodávajícího není kupující oprávněn postupovat na třetí osoby bez souhlasu Prodávajícího.